You are here

Pokyny pre autorov • Instructions for Authors

Pokyny pre autorov

1. Všeobecná informácia

Príspevky do časopisu Ekologické štúdie možno zasielať vždy na obidve mailové adresy martin.boltiziar@savba.sk and edita.adamcekova@savba.sk Maximálna veľkosť súbory je 15 MB.

Príspevky sú recenzované, jazykové a odborné úpravy sú spracované cez nástroj sledovanie zmien. Príspevky sa zasielajú 2-krát na autorskú korektúru (po úprave textu redakciou spolu s hodnotením recenzentov a po zalomení – úprave textu do formátu pdf). V prípade negatívneho recenzného posudku redakcia článok neuverejní.

Autor/i príspevkov dostanú jeden výtlačok celého časopisu a elektronickú podobu svojho príspevku vo formáte pdf bezplatne. Pri opätovnom publikovaní toho istého príspevku prosíme uviesť údaje o prvom publikovaní a informovať redakciu.

Redakcia ďakuje všetkým autorom za zaslané príspevky a fotografie.

2. Rozsah príspevkov

obsahuje články s anglickým abstraktom a s kľúčovými slovami k danej téme; rozsah od 15 do 20 normostrán spolu s grafickou prílohou; uvádzať max. 30 literárnych prameňov, na ktoré je aj odkaz v príspevku.

Jedna normostrana znamená 1 800 znakov vrátane medzier.

Forma a štruktúra textov:

 • základný formát – Word, veľkosť strany B5 (ISO) šírka 17,6 cm x výška 25 cm, všetky okraje 2,5 cm, typ písma Arial Narrow, veľkosť písma 12, zarovnanie textu vľavo, text v odsekoch neodsadzovať (písať ho od ľavého okraja);
 • jazyk – slovenský, český a anglický
 • štruktúra textu

Názov článku

Anglický názov článku

Mená a priezviská všetkých autorov

Adresa autora/rov s titulmi, emailová adresy, názov pracoviska, ulica, PSČ mesto

Anglický abstrakt článku – max. 10 – 15 riadkov

5 – 7 kľúčových slov v angličtine

Text – vhodné členiť medzititulkami (Úvod, metodika, výsledky, diskusia, záver), skratky a cudzojazyčné odborné termíny vysvetliť v zátvorke pri prvom použití

Poďakovanie (uviesť názov agentúry, číslo a názov projektu)

Literatúra – usporiadať abecedne, na každý prameň musí v texte existovať odkaz vo formáte napr. (Ružička, 2000) alebo Ružička (2000)

3. Literatúra

Monografie, zborníky a nepublikované správy (na konci správ s označením msc.):

Miklós, L., Izakovičová, Z.: Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1997, 154 s.

Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z.: Environmental Approaches to Sustainable Development. Bratislava: Združenie KRAJINA 21, 2000, 252 p.

Kapitola v monografii:

Ružička, M.: Ekologické princípy systému poľnohospodárskej krajiny. In: Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 13 – 17.

Kollár, J., Ábrahámová, A.: Vegetation of the Balks of the Nové Mesto nad Váhom Region. In. Dobrovodská, M., Špulerová, J., Štefunková, D. (eds.): Research and Management of the Historical Agricultural Landscape. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2011, p. 109 – 115.

Časopis:

Kollár, J., Kanka, R., Barančok, P.: Plochy iniciatívy GLORIA na Slovensku ako súčasť siete LTER. Životné prostredie, 2016, 50, 1, s. 51 – 53.

Halabuk, A., Gerhátová, K., Kohút, F., Ponecová, Z., Mojses, M.: Identification of Season-Dependent Relationships between Spectral Vegetation Indices and Aboveground Phytomass in Alpine Grassland by Using Field Spectroscopy. Ekológia (Bratislava), 2013, 32, 2, p. 186 – 196.

Citácia bez uvedeného autora:

Štatistická ročenka SR. Bratislava: Štatistický úrad SR, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1996, 681 s.

Manual of Flood Forecasting and Warning. WMO-No. 1072. Geneva: World Meteorological Organization, 2011, 142 p.

Citácia bez uvedeného autora a z webovej stránky:

ESF-COST: Landscape in a Changing World: Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society. 2011, 15 p. (°http://www.esf.org/publications/science-policy-briefings.htm)

4. Grafické podklady

Grafické podklady (fotografie, kreslené obrázky, mapy, grafy, tabuľky a pod.) nevkladať do textu príspevku, ale zaradiť ich (ak sú vo Worde, napr. tabuľky) na koniec príspevku. Fotografie, mapy a iné obrázky zaslať v kvalitnom čiernobielom prevedení (min. rozlíšenie 300 dpi) v jpg alebo tiff, grafy spracovať v Exceli. Pokyny na spracovanie grafických podkladov:

 • každý grafický podklad uložte do samostatného súboru (tiff, jpg, xls a pod.), do máp a obrázkov nepíšte názov a ani text (vysvetlivky by boli pri zmenšení obrázka nečitateľné a nie je možné do nich korektorsky zasahovať), ak treba, do obrázka vložte čísla a do opisu pod názov obrázka pripojte vysvetlivky (ako v bode 5. Ukážka spracovania obrázka);
 • pri obrázkoch a mapách sa vyžaduje vysoká kvalita, aby boli dobre rozlíšiteľné  v čiernobielom zobrazení v časopise;
 • obrázky očíslujte, do textu uveďte odkaz na obrázok vo forme (obr. 1), na koniec článku pripojte očíslované opisy obrázkov;
 • opis obrázka musí obsahovať odborný text, názov lokality, príp. jeho zdroj; pri fotografii treba uviesť aj rok vzniku a meno autora fotografie;
 • nepoužívajte obrázky prevzaté z internetu.

 

5. Ukážka spracovania obrázku

Text legendy a názov obrázku písať mimo obrázok.

PokynyPreAutorovZP

 

 

Obr. 1. Typy zmien využitia krajiny medzi Piešťanmi a Hlohovcom v období 1839 – 1949

Legenda: 1 – intenzifikácia poľnohospodárstva, 2 – extenzifikácia poľnohospodárstva, 3 – urbanizácia, 4 – deurbanizácia, 5 – odvodnenie, 6 – zatopenie, 7 – zalesnenie, 8 – odlesnenie, 9 – zarastanie, 10 – bez zmeny. Zdroj: Podkladové mapy ...., príp. citovať publikáciu

 

Instructions for authors

1. General information

The articles to the journal of Ekologické štúdie need to be sent to those both e-mail addresses martin.boltiziar@savba.sk and edita.adamcekova@savba.sk Maximum file size is 15 MB.

The articles are reviewed. Text is edited using Tracking Changes tool. The articles are sent two times for author's correction (the first time with editor changes and reviewer comments and the second after final formatting in PDF). The articles rejected by the reviewers will not be published.

Contributor(s) will receive one copy of the journal free of charge, and a PDF of their article. When re-submitting the same contribution, please provide date of its first publication and notify the editors.

Editors thank all authors for their articles and photographs.

2. Length of articles

The journal includes requested articles with abstract and key words in English with length from 15 to 20 standard pages including graphical appendices; maximum size of literary sources is 30 and should be referred to in the article.

Standard page – 1,800 characters including spaces.

Text structure and formatting:

 • basic format – Word, B5 page (ISO) width 17,6 cm x height 25 cm, all margins 2.5 cm, Arial Narrow 12-point font size, left-aligned text, don't indent paragraph (start typing from the left margin);
 • language – Slovak, Czech and English 
 • text structure

Title of article

Title of article in English

First names and surnames of all authors

Authors' address(es), academic degree(s), affiliation, postal code, town, state

Abstract in English – maximum size 10 – 15 lines, and 5 – 7 English key words

Text – recommended to structure by section titles (introduction, methodology, results, discussion, conclusion); define the abbreviation and foreign technical terms in brackets the first time you use it in the text

Acknowledgement (including supporting agency, project number and name)

References – in alphabetical order, every source needs to be referred to in the text, e.g. (Ružička, 2000) or Ružička (2000)

3. References

Monographs, proceedings and unpublished reports (reports marked by msc. behind their titles):

Miklós, L., Izakovičová, Z.: Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1997, 154 s.

Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z.: Environmental Approaches to Sustainable Development. Bratislava: Združenie KRAJINA 21, 2000, 252 p.

Chapter in the monograph:

Ružička, M.: Ekologické princípy systému poľnohospodárskej krajiny. In: Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 13 – 17.

Kollár, J., Ábrahámová, A.: Vegetation of the Balks of the Nové Mesto nad Váhom Region. In. Dobrovodská, M., Špulerová, J., Štefunková, D. (eds.): Research and Management of the Historical Agricultural Landscape. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2011, p. 109 – 115.

Journal:

Halabuk, A., Gerhátová, K., Kohút, F., Ponecová, Z., Mojses, M.: Identification of Season-Dependent Relationships between Spectral Vegetation Indices and Aboveground Phytomass in Alpine Grassland by Using Field Spectroscopy. Ekológia (Bratislava), 2013, 32, 2, p. 186 – 196.

Kollár, J., Kanka, R., Barančok, P.: Plochy iniciatívy GLORIA na Slovensku ako súčasť siete LTER. Životné prostredie, 2016, 50, 1, s. 51 – 53.

Citation without author(s):

Manual of Flood Forecasting and Warning. WMO-No. 1072. Geneva: World Meteorological Organization, 2011, 142 p.

Štatistická ročenka SR. Bratislava: Štatistický úrad SR, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1996, 681 s.

Citation without author(s) and from a website:

ESF-COST: Landscape in a Changing World: Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society. 2011, 15 p. (http://www.esf.org/publications/science-policy-briefings.htm)

4. Graphics

Graphics (photographs, illustrations, maps, figures, tables, etc.) are not to be included in the text. Graphics processed in Word (for example tables) should be appended at the end of article. Photographs, maps and other pictures need to be in JPG or TIFF format in black and white high quality (minimum size 300 dpi). Figures need to be created in Excel. Instructions to graphics:

 • every graphic item must be saved as independent file (TIFF, JPG, XLS, etc.); don’t type titles or any text into the maps and pictures (due to the text readability and corrections), if need, add number into the picture and place explanation to the description of the numbered picture under the article (as in the section 5. Sample of image processing);
 • pictures and maps must be of high quality to be easily distinguishable in black and white display;
 • number the pictures, add references to the pictures to the text in format (Fig. 1), place numbered picture descriptions at the end of the article;
 • picture description must include specialized text, name of locality, date/year of capture, name of its author or its source;
 • don’t use pictures downloaded from Internet.

5. Sample of image processing

Explanatory notes and picture titles should be placed outside the picture

 

PokynyPreAutorovZP

 

Fig. 1. Land use changes between the cities of Piešťany and Hlohovec in 1839–1949. Source: Maps  ...., or cite a publication source

Explanations: 1 – agriculture intensification, 2 – agriculture extensification, 3 – urbanisation, 4 – deurbanisation, 5 – drainage, 6 – irrigation, 7 – afforestation, 8 – deforestation, 9 – abandoned parts, 10 – no changes

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort