You are here

Recenzný proces • Reviewing Process

Recenzný proces a výber príspevkov na publikovanie

1.Pred zaradením príspevku do recenzného procesu hlavná redaktorka a výkonný redaktor posúdia, či spĺňa základné kritériá publikovania v časopise. Príspevky, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti, jazykové a štylistické požiadavky a ktorých tematické zameranie nie je v súlade so zameraním časopisu hlavná redaktorka/ odmietnu, vyžiadajú si ich prepracovanie, resp. doplnenie. Príspevky, ktoré vyhovujú zameraniu časopisu, postúpia recenzentom.

2. Hlavná redaktorka/výkonný redaktor vyberie dvoch recenzentov, ktorí téme príspevku najviac odborne zodpovedajú. Ďalšia komunikácia prebieha medzi redaktorkou a recenzentom.

3.Recenzent vypracuje na príspevok recenzný posudok podľa formulára, na základe ktorého hlavná redaktorka/výkonný redaktor rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí príspevku na publikovanie. O vypracovanie posudku žiada recenzenta redaktorka a tá určuje aj termín jeho odovzdania, ktorý je zvyčajne 30 dní od doručenia príspevku do redakcie.

4.Každý príspevok je posúdený dvomi nezávislými recenzentmi, čím sa zvýši kvalita publikovania. Recenzenti akceptujú výzvu posudzovať príspevok v súlade so svojou odbornosťou, kvalifikáciou, prípadne odmietnu recenziu, ak by mohla viesť ku konfliktu záujmov.

5.Recenzent je povinný v posudku riadne zdôvodniť svoje odporúčania publikovať, resp. nepublikovať recenzovaný príspevok. Na základe prijatých recenzných posudkov postupuje redaktorka časopisu takto:

  1. ak recenzent odporučí príspevok publikovať, bude prijatý na publikovanie;
  2. ak recenzent odporučí príspevok publikovať po úpravách, tento bude vrátený spolu s odporúčaniami na prepracovanie, ktoré by zlepšili jeho úroveň, a po nich v prípade zásadných pripomienok opätovne prijatý do recenzného procesu s identickými recenzentmi.
  3. ak recenzent neodporučí príspevok publikovať, nebude prijatý na publikovanie s uvedením konštruktívnych dôvodov recenzentov;

6.Autor bude o výsledku recenzného procesu informovaný emailom do 30 dní odo dňa prijatia príspevku.

7.Po recenznom procese a zapracovaní pripomienok autorom redaktorka časopisu spraví jazykovú a grafickú úpravu tak, aby príspevok vyhovoval požiadavkám časopisu a zašle ho autorovi na autorizáciu.

8.Kladne posúdený príspevok bude publikovaný do 3-6 mesiacov podľa kapacity časopisu. O prípadnej zmene termínu publikovania bude autor informovaný emailom.

9.Recenzovanie príspevkov nie je honorované.


 

Review and selection of contributions for publishing

1.Before reviewing the article, the chief editor and executive editor will decide whether it fulfils the basic journal criteria. Contributions which do not comply with formal requirements, language and style requirements, and whose thematic focus is inconsistent with the journal's focus will be rejected by the chief editor/ executive editor and article revision by the author will be requested. Contributions meeting the journal's focus will be sent to reviewers.

2.The chief editor /executive editor will select two reviewers based on their professional focus. Further communication will take place between the editor and reviewer.

3.The reviewers will compose their review according to guestionnaire, and the chief editor/ executive editor will either accept or reject the article for publishing based on the results of the review. The editor then requests the review from the reviewer and specifies the deadline for its delivery. This will normally occur within 30 days of receipt of the article.

4.Each article is reviewed by two independent reviewers to improve its quality, and reviewers will accept reviewing in accordance with their specialisation and qualifications, or refuse it if there is any conflict of interest.

5.The reviewer will provide detailed explanation in the review of his/her recommendation to accept or reject the article. Based on this review, the editor of the journal will proceed as follows:

  1. If the reviewer recommends the article for publication, it will be accepted for publication;
  2. If the reviewer recommends changes to the article before publication, the article will be returned to the author with recommendations for improvement; if major revision is required, the article will be re-submitted for further review by the original reviewers;
  3. If the reviewer does not recommend the article for publication, it will be rejected with detailed explanation.

6.The author will be informed of review results by e-mail within 30 days of the article’s receipt.

7.After the review process and incorporation of remarks by the author, the editor will adjust the language and graphics in compliance with the journal's requirements and send it to the author for authorization.

8.The positively reviewed article will be published within 3-6 months according to the journal's capacity. The author will be informed by e-mail if there is subsequent change in publication date.

9.The reviewing process is not honoured.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort