EDIČNÁ ČINNOSŤ ÚKE SAV – EDITORIAL ACTIVITY OF ILE SAS

Ústav krajinnej ekológie SAV popri vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti venuje značnú pozornosť aj edičnej činnosti. Vydáva jeden medzinárodný časopis v anglickom jazyku Ekológia (Bratislava) a dva domáce vedecké časopisy Životné prostredieEkologické štúdie v slovenskom/českom jazyku s anglickým abstraktom. Bohatá je tiež činnosť Ústavu v oblasti vydávania monografií a zborníkov z konferencií.

Institute of Landscape Ecology SAS, in addition to scientific research and teaching activities, pays considerable attention to the publishing activity. The Institute is the publisher of the international journal in English language entitled Ekológia (Bratislava) and two domestic scientific journals Životné prostredie and Ekologické štúdie (translated as The Environment and Ecological Studies) with articles in Slovak or Czech languages and English abstracts. The activities of the Institute in publishing of monographs and conference proceedings are rich as well.

Časopis Ekológia (Bratislava) – medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry je medzinárodný vedecký časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie najnovších výsledkov ekologického výskumu najmä z oblasti krajinnej ekológie, ekológie ekosystémov, populačnej ekológie, ochrany prírody a vplyvu človeka na ekosystémy. Publikuje články z teoretickej, metodologickej, ako aj z praktickej oblasti, ktoré sú zamerané na ochranu a tvorbu krajiny, dynamiku prírodných procesov a krajinných zmien na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Časopis vychádza od roku 1982 štyrikrát ročne, do roku 1989 s označením Ekológia (ČSSR), do roku 1992 Ekológia (ČSFR) a od roku 1993 Ekológia (Bratislava). Je indexovaný vo viacerých renomovaných databázach.

Journal Ekológia (Bratislava) – International Journal for Ecological Problems of the Biosphere is an international scientific journal that aims to publish the latest results of ecological research, particularly in the field of landscape ecology, ecosystem ecology, population ecology, nature protection and human impact on ecosystems. It offers articles of theoretical, methodological as well as practical fields aiming at the landscape conservation and planning, dynamics of natural processes and landscape change at the local, regional and national levels. The journal is published since 1982 four times a year, by 1989 entitled Ekológia (ČSSR), by 1992 Ekológia (ČSFR) and since 1993 Ekológia (Bratislava). It is indexed in several reputable databases.

 

Časopis Životné prostredie – revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie je domáci recenzovaný vedecký časopis zameraný na aktuálne teoreticko-metodické a praktické otázky krajinnoekologického a environmentálneho výskumu. Od roku 1967 vychádzal šesťkrát ročne a od roku 2013 sa zmenila jeho periodicita na štyrikrát ročne. V monotematickej časti časopisu sú uverejňované pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu. K ďalším pravidelným rubrikám patria kontakty, tribúna, aktuality, informácie o konferenciách a recenzie kníh. Špecifikom časopisu je, že príspevky uverejnené v monotematickej časti sú vyžiadané.Vydávanie časopisu je od 1. januára 2021 pozastavené.

Journal Životné prostredie (The Environment) - review of theory and care for the environment is a peer-reviewed domestic scientific journal focusing on current theoretical, methodological and practical issues of landscape ecological and environmental research. Since 1967 it was issued six times a year, and since 2013 its frequency changed to four times a year. In the monothematic part of the magazine are published original scientific studies of basic and applied research. Regularly it provides contacts, tribune, news, information on conferences and book reviews. Specificity of the magazine is that the contributions published in the monothematic part are submitted on request. The publication of the magazine is stopped froma January 1, 2021.

 

 

Časopis Ekologické štúdie je domáci recenzovaný vedecký časopis, ktorý vydáva Ústav v spolupráci so Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV (SEKOS) a Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V časopise sa publikujú pôvodné vedecké práce z oblasti ekológie, krajinnej ekológie, environmentalistiky, ekologickej a environmentálnej výchovy, ako aj z príbuzných disciplín. Ekologické štúdie vychádzajú od roku 2010 dvakrát ročne. Časopis vznikol pretransformovaním série monografie Ekologické štúdie na periodikum, ako odozva na situáciu s nedostatkom priestoru na publikovanie pôvodných prác slovenských autorov z danej oblasti.

Journal Ekologické štúdie (Ecological Studies) is a domestic peer-reviewed scientific journal published by the Institute in collaboration with the Slovak Ecological Society (SEKOS) and the Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences of the Constantine the Philosopher University in Nitra. The journal presents original scientific studies in the field of ecology, landscape ecology, environmental sciences, ecological and environmental education, as well as other related disciplines. Ecological Studies are published since 2010 twice a year. The magazine was created by transforming the monograph series Ecological Studies to a periodical, in response to the lack of space for publishing original papers of Slovak authors in the mentioned field.

 

Pre Ústav je charakteristická tradícia vydávania vedeckých a odborných monografií. V nich sa publikujú výsledky komplexného krajinnoekologického výskumu, pre ktoré nie je dostatok priestoru či už v medzinárodných alebo národných periodikách. Pracovníci Ústavu sa tiež podieľajú ako editori na príprave niektorých rozsiahlych diel. K najvýznamnejším monografickým prácam Ústavu patria atlasové diela a tiež komplexné krajinnoekologické štúdie zamerané na ekologicky optimálne využívanie územia. Časť monografií bola vydaná vo Vede, vydavateľstve SAV, časť vydal Ústav priamo alebo prostredníctvom iných vydavateľstiev. Ďalšiu edičnú činnosť tvoria zborníky z rôznych medzinárodných a domácich vedeckých podujatí. Tradícia vydávania zborníkov sa začala v roku 1967 organizovaním medzinárodných sympózií o problematike ekologického výskumu krajiny.

Publishing of scientific and professional monographs is also a tradition at the Institute. They offer the results of a comprehensive landscape ecological research for which there is not enough space both in international and national journals. Institute staff is working also as leading editors in preparation of some large-scale works. Among the most important monographs of the Institute there belong atlases and also comprehensive landscape-ecological studies on ecologically optimal land use. Numbers of the monographs were issued in the publishing house of the SAS Veda (The Science), other were issued directly by the Institute or through other publishers. The editorial activities comprise also proceedings from various international and national scientific events. The tradition of issuing proceedings was launched in 1967 with organizing international symposia on ecological research of the landscape.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort