You are here

Pokyny pre autorov Instructions for Authors

Vydávanie časopisu je od 1. januára 2021 pozastavené.

Pokyny pre autorov

1. Všeobecná informácia

Príspevky do časopisu Životné prostredie možno zasielať na mailovú adresu zivotne.prostredie@savba.sk

Príspevky sú recenzované, jazykové a odborné úpravy sú spracované cez nástroj sledovanie zmien. Príspevky sa zasielajú 2-krát na autorskú korektúru (po úprave textu redakciou spolu s hodnotením recenzentov a po zalomení – úprave textu do formátu pdf). V prípade negatívneho recenzného posudku redakcia článok neuverejní.

Autor/i príspevkov dostanú jeden výtlačok celého časopisu a elektronickú podobu svojho príspevku vo formáte pdf bezplatne. Pri opätovnom publikovaní toho istého príspevku prosíme uviesť údaje o prvom publikovaní a informovať redakciu.

Redakcia ďakuje všetkým autorom za zaslané príspevky a fotografie.

2. Rozsah príspevkov a spôsob úpravy textu podľa rubrík

Príspevky v časopise sa členia do 5 rubrík:

Monotematická časť – obsahuje vyžiadané články s anglickým abstraktom a s kľúčovými slovami k danej téme; rozsah od 15 do 25 normostrán spolu s  grafickou prílohou; uvádzať max. 10 – 20 literárnych prameňov, na ktoré je aj odkaz v príspevku.

Kontakty – dopĺňajú články v monotéme, sú tiež s anglickým abstraktom a s kľúčovými slovami; rozsah od 7 do 15 normostrán vrátane grafickej prílohy; uviesť max. 10 – 15 literárnych prameňov, na ktoré je aj odkaz v príspevku.

Tribúna – nezávislé (od zamerania monotémy) príspevky diskusného charakteru bez anglického abstraktu; rozsah do 10 normostrán.

Aktuality – informujú o aktuálnom dianí, konferenciách, nových študijných odboroch a pod., rozsah do 5 normostrán.

Recenzie – informujú o zaujímavých publikáciách, výstavách a pod., rozsah do 3 normostrán.

Jedna normostrana znamená 1 800 znakov vrátane medzier.

Forma a štruktúra textov:

 • základný formát – Word, veľkosť strany A4, všetky okraje 2,5 cm, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, zarovnanie textu vľavo, text v odsekoch neodsadzovať (písať ho od ľavého okraja);
 • jazyk – slovenský, český a anglický (od roku 2017 uverejňujeme aj anglicky písané príspevky);
 • štruktúra textu

Mená a priezviská všetkých autorov

Názov článku

Anglický názov článku

Anglický abstrakt článku (pri monotéme a kontaktoch) – max. 10 – 15 riadkov

5 – 7 kľúčových slov v angličtine (pri monotéme a kontaktoch)

Text – vhodné členiť medzititulkami, skratky a cudzojazyčné odborné termíny vysvetliť v zátvorke pri prvom použití

Poďakovanie (uviesť názov agentúry, číslo a názov projektu)

Literatúra – usporiadať abecedne, na každý prameň musí v texte existovať odkaz vo formáte napr. (Ružička, 2000) alebo Ružička (2000)

Adresa autora/rov s titulmi, emailová adresy, názov pracoviska, ulica, PSČ mesto

3. Literatúra

Monografie, zborníky a nepublikované správy (na konci správ s označením msc.):

Miklós, L., Izakovičová, Z.: Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1997, 154 s.

Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z.: Environmental Approaches to Sustainable Development. Bratislava: Združenie KRAJINA 21, 2000, 252 p.

Kapitola v monografii:

Ružička, M.: Ekologické princípy systému poľnohospodárskej krajiny. In: Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 13 – 17.

Kollár, J., Ábrahámová, A.: Vegetation of the Balks of the Nové Mesto nad Váhom Region. In. Dobrovodská, M., Špulerová, J., Štefunková, D. (eds.): Research and Management of the Historical Agricultural Landscape. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2011, p. 109 – 115.

Časopis:

Kollár, J., Kanka, R., Barančok, P.: Plochy iniciatívy GLORIA na Slovensku ako súčasť siete LTER. Životné prostredie, 2016, 50, 1, s. 51 – 53.

Halabuk, A., Gerhátová, K., Kohút, F., Ponecová, Z., Mojses, M.: Identification of Season-Dependent Relationships between Spectral Vegetation Indices and Aboveground Phytomass in Alpine Grassland by Using Field Spectroscopy. Ekológia (Bratislava), 2013, 32, 2, p. 186 – 196.

Citácia bez uvedeného autora:

Štatistická ročenka SR. Bratislava: Štatistický úrad SR, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1996, 681 s.

Manual of Flood Forecasting and Warning. WMO-No. 1072. Geneva: World Meteorological Organization, 2011, 142 p.

Citácia bez uvedeného autora a z webovej stránky:

ESF-COST: Landscape in a Changing World: Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society. 2011, 15 p. (http://www.esf.org/publications/science-policy-briefings.htm)

4. Grafické podklady

Grafické podklady (fotografie, kreslené obrázky, mapy, grafy, tabuľky a pod.) nevkladať do textu príspevku, ale zaradiť ich (ak sú vo Worde, napr. tabuľky) na koniec príspevku. Fotografie, mapy a iné obrázky zaslať v kvalitnom prevedení (min. rozlíšenie 300 dpi) v jpg alebo tiff, grafy spracovať v Exceli. Pokyny na spracovanie grafických podkladov:

 • k jednému príspevku uverejníme max. 5 grafických podkladov;
 • každý grafický podklad uložte do samostatného súboru (tiff, jpg, xls a pod.), do máp a obrázkov nepíšte názov a ani text (vysvetlivky by boli pri zmenšení obrázka nečitateľné a nie je možné do nich korektorsky zasahovať), ak treba, do obrázka vložte čísla a do opisu pod názov obrázka pripojte vysvetlivky (ako v bode 5. Ukážka spracovania obrázka);
 • pri farebných obrázkoch a mapách sa vyžaduje vysoká kvalita, aby boli dobre rozlíšiteľné aj v čiernobielom zobrazení v časopise (na webovej stránke sa uverejňuje farebná verzia);
 • obrázky očíslujte, do textu uveďte odkaz na obrázok vo forme (obr. 1), na koniec článku pripojte očíslované opisy obrázkov;
 • opis obrázka musí obsahovať odborný text, názov lokality, príp. jeho zdroj; pri fotografii treba uviesť aj rok vzniku a meno autora fotografie;
 • nepoužívajte obrázky prevzaté z internetu.

5. Ukážka spracovania obrázku

Text legendy a názov obrázku písať mimo obrázok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Typy zmien využitia krajiny medzi Piešťanmi a Hlohovcom v období 1839 – 1949

Legenda: 1 – intenzifikácia poľnohospodárstva, 2 – extenzifikácia poľnohospodárstva, 3 – urbanizácia, 4 – deurbanizácia, 5 – odvodnenie, 6 – zatopenie, 7 – zalesnenie, 8 – odlesnenie, 9 – zarastanie, 10 – bez zmeny. Zdroj: Podkladové mapy ...., príp. citovať publikáciu

 

Instructions for authors

The publication of the magazine is stopped from January 1, 2021.

1. General information

The articles to the journal of Životné prostredie need to be sent to the e-mail address zivotne.prostredie@savba.sk

The articles are reviewed. Text is edited using Tracking Changes tool. The articles are sent two times for author's correction (the first time with editor changes and reviewer comments and the second after final formatting in PDF). The articles rejected by the reviewers will not be published.

Contributor(s) will receive one copy of the journal free of charge, and a PDF of their article. When re-submitting the same contribution, please provide date of its first publication and notify the editors.

Editors thank all authors for their articles and photographs.

2. Length of articles and their formatting according to the sections

The journal consists of 5 sections:

Monothematic section – includes requested articles with abstract and key words in English with length from 15 to 25 standard pages including graphical appendices; maximum size of literary sources is 10 – 20 and should be referred to in the article.

Contacts – the articles, which are additional to the articles in monothematic section; it includes abstract and key words in English; length from 7 to 15 standard pages including graphical appendices; maximum size of literary sources is 10 – 15 and should be referred to in the article.

Tribune – comprises independent discussion-like articles without abstract; maximum size is 10 standard pages.

News – offers information on running events, conferences, new study fields, etc.; maximum size is 5 standard pages.

Reviews – provides information on interesting publications, exhibitions, etc.; maximum size is 3 standard pages.

Standard page – 1,800 characters including spaces.

Text structure and formatting:

 • basic format – Word, A4 page, all margins 2.5 cm, Times New Roman 12-point font size, left-aligned text, don't indent paragraph (start typing from the left margin);
 • language – Slovak, Czech and English (from 2017 published also English-written articles);
 • text structure

First names and surnames of all authors

Title of article

Title of article in English

Abstract in English (in Monothematic section and Contacts) – maximum size 10 – 15 lines, and 5 – 7 English key words

Text – recommended to structure by section titles; define the abbreviation and foreign technical terms in brackets the first time you use it in the text

Acknowledgement (including supporting agency, project number and name)

References – in alphabetical order, every source needs to be referred to in the text, e.g. (Ružička, 2000) or Ružička (2000)

Authors' address(es), academic degree(s), affiliation, postal code, town, state

3. References

Monographs, proceedings and unpublished reports (reports marked by msc. behind their titles):

Miklós, L., Izakovičová, Z.: Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1997, 154 s.

Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z.: Environmental Approaches to Sustainable Development. Bratislava: Združenie KRAJINA 21, 2000, 252 p.

Chapter in the monograph:

Ružička, M.: Ekologické princípy systému poľnohospodárskej krajiny. In: Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 13 – 17.

Kollár, J., Ábrahámová, A.: Vegetation of the Balks of the Nové Mesto nad Váhom Region. In. Dobrovodská, M., Špulerová, J., Štefunková, D. (eds.): Research and Management of the Historical Agricultural Landscape. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2011, p. 109 – 115.

Journal:

Halabuk, A., Gerhátová, K., Kohút, F., Ponecová, Z., Mojses, M.: Identification of Season-Dependent Relationships between Spectral Vegetation Indices and Aboveground Phytomass in Alpine Grassland by Using Field Spectroscopy. Ekológia (Bratislava), 2013, 32, 2, p. 186 – 196.

Kollár, J., Kanka, R., Barančok, P.: Plochy iniciatívy GLORIA na Slovensku ako súčasť siete LTER. Životné prostredie, 2016, 50, 1, s. 51 – 53.

Citation without author(s):

Manual of Flood Forecasting and Warning. WMO-No. 1072. Geneva: World Meteorological Organization, 2011, 142 p.

Štatistická ročenka SR. Bratislava: Štatistický úrad SR, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1996, 681 s.

Citation without author(s) and from a website:

ESF-COST: Landscape in a Changing World: Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society. 2011, 15 p. (http://www.esf.org/publications/science-policy-briefings.htm)

4. Graphics

Graphics (photographs, illustrations, maps, figures, tables, etc.) are not to be included in the text. Graphics processed in Word (for example tables) should be appended at the end of article. Photographs, maps and other pictures need to be in JPG or TIFF format in high quality (minimum size 300 dpi). Figures need to be created in Excel. Instructions to graphics:

 • one article can contain up to 5 graphics;
 • every graphic item must be saved as independent file (TIFF, JPG, XLS, etc.); don’t type titles or any text into the maps and pictures (due to the text readability and corrections), if need, add number into the picture and place explanation to the description of the numbered picture under the article (as in the section 5. Sample of image processing);
 • colour pictures and maps must be of high quality to be easily distinguishable even in black and white display (on the website is published color version);
 • number the pictures, add references to the pictures to the text in format (Fig. 1), place numbered picture descriptions at the end of the article;
 • picture description must include specialized text, name of locality, date/year of capture, name of its author or its source;
 • don’t use pictures downloaded from Internet.

5. Sample of image processing

Explanatory notes and picture titles should be placed outside the picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Land use changes between the cities of Piešťany and Hlohovec in 1839–1949. Source: Maps  ...., or cite a publication source

Explanations: 1 – agriculture intensification, 2 – agriculture extensification, 3 – urbanisation, 4 – deurbanisation, 5 – drainage, 6 – irrigation, 7 – afforestation, 8 – deforestation, 9 – abandoned parts, 10 – no changes 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort