You are here

Tematické čísla časopisu Životné prostredie

 

54 (2020), 1: Inštitucionalizácia starostlivosti o životné prostredie • Institutionalisation of Environmental Protection
54 (2020), 2: Precízne poľnohospodárstvo • Precision Agriculture
54 (2020), 3: Scénické krajiny • Scenic Landscapes
54 (2020), 4: Environmentálne riziká nových technológií • Environmental Risks of New Technologies
53 (2019), 1: Pamiatky v krajine • Monuments in the Landscape
53 (2019), 2: Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy • The Impact of Global Megatrends on the Landscape and its Ecosystems
53 (2019), 3: Rekreácia v prírodnom prostredí • Recreation in the Natural Environment
53 (2019), 4: Popularizácia environmentálnej vedy • Popularization of Environmental Science
52 (2018), 1: Zelená infraštruktúra • Green Infrastructure
52 (2018), 2: Pohyb v krajine • Motion in the Landscape
52 (2018), 3: Environmentálne technológie • Environmental Technologies
52 (2018), 4: Krajina ako kultúrny fenomén • Landscape as a Cultural Phenomenon
51 (2017), 1: Modelovanie krajiny ● Landscape Modeling
51 (2017), 2: Päťdesiat rokov environmentálnej tlače Fifty Years of Environmental Press
51 (2017), 3: Environmentálny monitoring Environmental Monitoring
51 (2017), 4: Ekosystémové služby Ecosystem Services
50 (2016), 1: Dlhodobý ekologický výskum I. ● Long-Term Ecological Research I.
50 (2016), 2: Dlhodobý ekologický výskum II. Long-Term Ecological Research II.
50 (2016), 3: Rýchle procesy a dlhodobé dopady na krajinu Fast Processes and Long-Term Impacts on the Landscape
50 (2016), 4: Ochrana prírody Nature Protection
49 (2015), 1: Alternatívne zdroje energie ● Alternative Energy Sources
49 (2015), 2: Sídliská a životné prostredie ● Housing Estates and Environment
49 (2015), 3: Stromy a človek ● Trees and Man
49 (2015), 4: Environmentálne aspekty v novom programovom období EÚ Environmental Aspects in the New EU Programming Period
48 (2014), 1: Kultúrne dedičstvo ● Cultural Heritage
48 (2014), 2: Manažment inváznych organizmov/druhov Management of Invasive Organisms/Species
48 (2014), 3: Upísaní krajine I. Devoted to the Landscape I.
48 (2014), 4: Upísaní krajine II. Devoted to the Landscape II.
47 (2013), 1: Krajina podľa mapy ● Landscape according to the Map
47 (2013), 2: Infraštruktúra v krajine Infrastructure in the Landscape
47 (2013), 3: Voda v krajine Water in the Environment
47 (2013), 4: Poľnohospodárska politika a životné prostredie Agricultural Policy and Environment
46 (2012), 1: Hodnotenie zmien využitia krajiny ● Assessment of Land Use Changes
46 (2012), 2: Environmentálne riziká a škody Environmental Risks and Damages
46 (2012), 3: Revitalizácia ekosystémov v krajine Ecosystems Revitalization in the Landscape
46 (2012), 4: Budúcnosť vidieka Future of the Rural Landscape
46 (2012), 5: Zhodnocovanie a zneškodňovanie kalov Utilization and Disposal of Sludges
46 (2012), 6: Veda v Dunajskej stratégii Science in the Danube Strategy
45 (2011), 1: Ekologicky významné poľnohospodárske krajiny ● Ecologically Significant Agricultural Landscapes
45 (2011), 2: Vysokohorská krajina Alpine Landscape
45 (2011), 3: Mestská a vidiecka krajina Urban and Rural Landscape
45 (2011), 4: Diverzita krajiny Landscape Diversity
45 (2011), 5: Ohrozené druhy Endangered Species
45 (2011), 6: Medzinárodné iniciatívy v environmentálnej politike International Initiatives in Environmental Policy
44 (2010), 1: Ťažba nerastných surovín ● Mining and Landscape
44 (2010), 2: Ekosystémové služby Ecosystem Services
44 (2010), 3: Siete v krajine Networks in the Landscape
44 (2010), 4: Štruktúry krajiny Landscape Structures
44 (2010), 5: Sídlo a rieka Settlements and River
44 (2010), 6: Biodiverzita Biodiversity
43 (2009), 1: Svedectvá doby – vinohrady ● Evidences of Times – Vineyards
43 (2009), 2: Krajina Landscape
43 (2009), 3: Občan a životné prostredie Citizen and the Environment
43 (2009), 4: Satelitný monitoring Zeme Satellite Earth Monitoring
43 (2009), 5: Svedectvá doby – pietne miesta Evidences of Times – Places of Piety
43 (2009), 6: Integrovaný manažment povodí Integrated Catchment Management
42 (2008), 1: Environmentálna dimenzia regionálneho rozvoja ● Environmental Dimension of Regional Development
42 (2008), 2: Obytná krajina – krajinný ráz Habitable Landscape – Landscape Character
42 (2008), 3: Environmentálne manažérske systémy v malých a stredných podnikoch a samospráveEnvironmental Management Systems in Small and Medium Enterprises and Self-Government
42 (2008), 4: Impakt životného prostredia na ľudské zdravie Environmental Impact on Human Health
42 (2008), 5: Obývateľné mestoHabitable Town
42 (2008), 6: Obnoviteľné zdroje energieRenewable Energy Sources
41 (2007), 1: Biodiverzita ● Biodiversity
41 (2007), 2: Religiozita, človek a krajina Religiosity, Man and Landscape
41 (2007), 3: Čo dala krajinná ekológia praxi? How Does the Landscape Ecology Contributed to Practice
41 (2007), 4: Medzníky starostlivosti o životné prostredie Milestones of the Environment Protection
41 (2007), 5: Rozvoj mesta Urban Development
41 (2007), 6: Útek z mesta Escape from Town
40 (2006), 1: Etické a estetické súvislosti hodnotenia prostredia ● Ethical and Aesthetical Context of Environmental Valuation
40 (2006), 2: Analýzy a monitoring životného prostredia Analyses and Monitoring of Environment
40 (2006), 3: Obnoviteľné zdroje energie Renewable Energy Sources
40 (2006), 4: Industriálna a postindustriálna krajina Industrial and Postindustrial Landscape
40 (2006), 5: Ochrana krajiny medzi konfliktom a konsenzom Landscape Protection between Conflict and Consensus
40 (2006), 6: Globalizácia kultúry – hrozba alebo nádej? Culture Globalization – Threat or Hope
39 (2005), 1: Prestavba vzdelávania ● Reconstruction of Education
39 (2005), 2: Územia so špecifickým režimom – obmedzenia spôsobov využívania krajiny Areas with Specific Regime – Limitation of Land Use
39 (2005), 3: Historické parky ako objekty kultúry a záhradného umenia Historical Parks as Objects of Culture and Landscape Gardening
39 (2005), 4: Uplatňovanie globálnych environmentálnych dohovorov Application of Global Environmental Conventions
39 (2005), 5: Veda a životné prostredie Science and the Environment
39 (2005), 6: Kvalita života Quality of Life
38 (2004), 1: Rastliny v obytnom prostredí ● Plants in Residential Environment
38 (2004), 2: Európska krajina – kultúrne dedičstvo európskych národov European Landscape – Cultural Heritage of European Nations
38 (2004), 3: Európska krajina – jej ochrana, plánovanie a manažment European Landscape – its Protection, Planning and Management
38 (2004), 4: Materiály, s ktorými prichádzame denne do styku Materials We Use Every Day
38 (2004), 5: Globálne environmentálne problémy (energetika v súvislosti s klimatickou zmenou) Global Environmental Problems (Energetics in Connection with Climatic Change)
38 (2004), 6: Vynárajúce sa environmentálne problémy The Emerging Environmental Issues
37 (2003), 1: Geografické informačné systémy v životnom prostredí ● Geographic Information Systems in the Environment
37 (2003), 2: Geneticky modifikované organizmy a biologická bezpečnosť Genetically Modified Organisms and Biological Safety
37 (2003), 3: Životné prostredie po Johannesburgu The Environment after Johannesburg
37 (2003), 4: Manažment rizík povodní Flood Risk Management
37 (2003), 5: Civilizácia a príroda Civilization and Nature
37 (2003), 6: Odpady – hrozba alebo nádej? Wastes – Threat or Hope?
36 (2002), 1: Ekonomické aspekty životného prostredia ● Economical Aspects of Environment
36 (2002), 2: Desať rokov od Ria Ten Years after Rio
36 (2002), 3: Environmentálne zdravie Environmental Health
36 (2002), 4: Predmestské zóny a priemyselné parkyPeriurban Areas and Industrial Parks
36 (2002), 5: V mene akých hodnôt? On Behalf of which Values?
36 (2002), 6: Automobilizmus – environmentálny impakt Car Traffic – Environmental Impact
35 (2001), 1: Trvalo udržateľný rozvoj a Miestna Agenda 21 ● Sustainable Development and the Local Agenda 21
35 (2001), 2: Invázne organizmy Invasive Organisms
35 (2001), 3: Voda Water
35 (2001), 4: Životné prostredie: Mesto Environment: Town
35 (2001), 5: Prostredie na rekreáciu a oddych Environment for Recreation and Rest
35 (2001), 6: Environmentálne fetiše a povery Environmental Fetishes and Superstitions
34 (2000), 1: Marginálne územia ● Marginal Regions
34 (2000), 2: Klimatická zmena Climate Change
34 (2000), 3: Environmentálna dimenzia vstupu Slovenskej a Českej republiky do Európskej únie Environmental Dimension of Admission of the Slovak and the Czech Republics to the European Union
34 (2000), 4: Prečo tento uhol pohľadu na architektúru? Why this Point of View on Architecture?
34 (2000), 5: Krajina ako kultúrne dedičstvo Landscape as a Cultural Heritage
34 (2000), 6: Tretí vek a kvalita života Third Age and the Quality of Life
33 (1999), 1: Ekologická únosnosť krajiny (EÚK) ● Landscape Ecological Carrying Capacity (LECC)
33 (1999), 2: Humanizácia obytného prostredia Humanisation of the Housing Environment
33 (1999), 3: Organizmus v zmenenom prostredí Organism in Changed Environmental Conditions
33 (1999), 4: Päť rokov účinnosti zákona EIA Act of Environmental Impact Assessment Five Years in Operation
33 (1999), 5: Deväťdesiate roky a uplatňovanie koncepcie trvalej udržateľnosti The 1990s and the Application of the Concept of Sustainable Development
33 (1999), 6: Starostlivosť o životné prostredie (ochrana starostlivosťou) Care of the Environment (Protection by Care)
32 (1998), 1: Biosférické rezervácie a ich regionálne aspekty ● Biosphere Reserves and their Regional Aspects
32 (1998), 2: Náboženstvo a životné prostredie Religion and the Environment
32 (1998), 3: Obnova vidieka Countryside Restoration
32 (1998), 4: Alternatívy rozvoja spoločnosti, alternatívne programy a projekty Alternatives of Society Development, Alternative Programmes and Projects
32 (1998), 5: Racionálna tvorba krajiny a racionálne hospodárenie v nej Rational Landscape Formation and Rational Management
32 (1998), 6: Environmentálna etika výroby a spotreby Environmental Ethics of Production and Consumption
31 (1997), 1: Doprava ● Traffic
31 (1997), 2: Rozptýlené osídlenie Dispersed Settlement
31 (1997), 3: Domácnosť Household
31 (1997), 4: Toky informácií o životnom prostredí a verejnosť Flow of Environmental Information and Public
31 (1997), 5: Environmentálne systémy riadenia podnikov Environmental Management Systems
31 (1997), 6: Rio + 5 Rio + 5
30 (1996), 1: Hodnotenie vplyvov rozvojových koncepcií na životné prostredie ● Evaluation of Influences of Developmental Conceptions on Environment
30 (1996), 2: Energetické zdroje Energetic Sources
30 (1996), 3: Environmentálna výchova a vzdelávanie Environmental Education and Teaching
30 (1996), 4: Svetové kultúrne dedičstvo – súčasť životného prostredia World Cultural Heritage – a Component of Environment
30 (1996), 5: Životné prostredie a zdravie Environment and Human Health
30 (1996), 6: Voda v krajine Water in the Landscape
29 (1995), 1: Diverzita environmentálnej problematiky ● The Diversity of Environmental Problems
29 (1995), 2: Ekologické stavebné kamene Ecological Bricks
29 (1995), 3: Monitorovanie životného prostredia Monitoring of the Environment
29 (1995), 4: Európsky rok ochrany prírody – ENCY ´95 ● European Nature Protection Year – ENCY ´95
29 (1995), 5: Ekologická stabilita – idea a jej zhmotnenie ● Ecological Stability – Idea and its Concretization
29 (1995), 6: Druhotné zdroje ● Secondary Sources
28 (1994), 1: Cudzorodé látky (xenobiotiká) v životnom prostredí Contaminants (Xenobiotics) in the Environment
28 (1994), 2: Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie ● Environment Impact Assessment
28 (1994), 3: Eko(filo)zofia ● Eco(philo)sophy
28 (1994), 4: Ekologizácia technológií ● Greening Technologies
28 (1994), 5: Mimovládne environmentálne organizácie a aktivity ● Non-Governmental Environmental Organizations and Activities
28 (1994), 6: Trvalo udržateľný rozvoj ● Sustainable Development
27 (1993), 1: Územná ochrana prírody Territorial Nature Protection
27 (1993), 2: Prírodné a človekom vyvolané katastrofy ● Natural and Man-Made Disasters
27 (1993), 3: Návraty k prírode ● Back to Nature
27 (1993), 4: Biodiverzita ● Biodiversity
27 (1993), 5: Poľnohospodárska krajina ● Agricultural Landscape
27 (1993), 6: Privatizácia a krajina ● Privatization and Landscape
26 (1992), 1: Environmentálna výchova Environmental Education
26 (1992), 2: Právo životného prostredia ● Environment Rights
26 (1992), 3: Dreviny v sídlach a krajine ● Trees in Settlements and Landscape
26 (1992), 4: Veda a výskum v životnom prostredí ● Science and Research in Environment
26 (1992), 5: Návrat do Európy ● Back to Europe
26 (1992), 6: Historické mestské časti ● Historical City Districts
25 (1991), 1: Urbanizácia Urbanization
25 (1991), 2: Odumieranie lesov ● Forest Dieback
25 (1991), 3: Vodné diela ● Water Reservoirs
25 (1991), 4: Ekologická politika ● Environmental Policy
25 (1991), 5: Odpady a životné prostredie ● Waste and Environment
25 (1991), 6: Energetika a životné prostredie ● Energetics and Environment
24 (1990), 1: Znečistenie ovzdušia Air Pollution
24 (1990), 2: Limitovanie hygienického rizika ● The Limitation of Health Risk
24 (1990), 3: Bratislava ● Bratislava
24 (1990), 4: Ekológia v environmentalistike ● Environmental Sciences
24 (1990), 5: Chemickotechnologické procesy ● Chemical-Technology Processes
24 (1990), 6: Globálne a regionálne problémy životného prostredia a účasť vedy na ich riešení ● Global and Regional Environmental Problems and Science Participation in their Solving
23 (1989), 1: Bioindikácia a ekologický monitoring Bioindication and Ecological Monitoring
23 (1989), 2: Ochrana a racionálne využívanie genofondu rastlín a živočíchov v SSR ● Protection and Rational Use of Genetic Resources of Plants and Animals in the Slovak Socialist Republic
23 (1989), 3: Životné prostredie Frenštátska ● Environment of Frenštát Area
23 (1989), 4: Človek vo fyzikálnych poliach ● Man in Physical Fields
23 (1989), 5: Vtip, humor a životné prostredie ● Joke, Humor and Environment
23 (1989), 6: Mesto? Dedina? ● Town? Village?
22 (1988), 1: Ochrana práv občana pred ohrozeným a poškodeným životným prostredím The Protection of Citizen Rights against Threated and Damaged Environment
22 (1988), 2: Zavodňovanie a odvodňovanie z hľadiska životného prostredia ● Irrigation and Drainage from the Environmental Point of View
22 (1988), 3: Centrálne mestské oblasti ● Downtowns
22 (1988), 4: Zdravie pre všetkých do roku 2000 ● Health for All by 2000
22 (1988), 5: Stratégia životného prostredia do konca 20. storočia ● Environmental Strategy by the End of the 20th Century
22 (1988), 6: Ekologické hľadiská priemyselnej činnosti ● Environmental Aspects of Industrial Activity
21 (1987), 1: Racionalizácia spotreby surovín a minimalizácia odpadov v priemysle Rationalization of Consumption of Raw Materials and Waste Minimalization in Industry
21 (1987), 2: Cudzorodé látky v potravinovom reťazci ● Contaminants in the Food Chain
21 (1987), 3: Sadovníctvo a krajinárstvo v životnom prostredí ● Gardening and Landscaping in the Environment
21 (1987), 4: Tvorba zelene v sídelnej a výrobnej krajine ● Creation of Green Areas in the Residential and Production Land
21 (1987), 5: Výchova k ochrane a tvorbe životného prostredia ● Environmental Education
21 (1987), 6: Kvalita prostredia mesta ● Quality of Urban Environment
20 (1986), 1: Socializmus a globálne problémy súčasnosti Socialism and Current Global Issues
20 (1986), 2: Stabilita poľnohospodárskej krajiny ● Stability of Agricultural Landscape
20 (1986), 3: Ekologické aspekty energetiky v ČSSR ● Environmental Aspects of Energetics in the CSSR
20 (1986), 4: Systémové prostriedky ● System Resources
20 (1986), 5: Pracovné prostredie ● Work Environment
20 (1986), 6: Vnímanie prostredia ● The Environment Perception
19 (1985), 1: Ochrana a využitie prírodných obnoviteľných zdrojov Protection and Utilization of the Natural Renewable Sources
19 (1985), 2: Zeleň v urbanizovanej krajine ● Greenery in the Urbanized Landscape
19 (1985), 3: Cudzorodé látky v životnom prostredí ● Contaminants in the Environment
19 (1985), 4: Strety záujmov spoločnosti v krajine ● Social Conflicts of Interest in the Landscape
19 (1985), 5: Nové obytné útvary ● New Residential Units
19 (1985), 6: Genetické aspekty tvorby a ochrany životného prostredia ● Genetical Aspects of Creation and Protection of the Environment
18 (1984), 1: Krasové oblasti a životné prostredie Karst Areas and the Environment
18 (1984), 2: Voda a človek ● Water and Man
18 (1984), 3: Kultúra ● Culture
18 (1984), 4: Ekonómia a životné prostredie ● Economy and the Environment
18 (1984), 5: Pohyb obyvateľstva ● Migration
18 (1984), 6: Ekológia a ekonomika poľnohospodárskej krajiny ● Ecology and Economy of Agricultural Landscape
17 (1983), 1: Cestovný ruch Tourism
17 (1983), 2: Kultúra krajiny ● Cultural Landscapes
17 (1983), 3: Mestská doprava ● Urban Transport
17 (1983), 4: Ekotechnika ● Ecological Technology
17 (1983), 5: Národné výbory a životné prostredie ● Local Governments and the Environment
17 (1983), 6: Racionálnejšie využívanie surovín, energie a materiálov ● Rational Use of Raw Materials, Energy and Materials
16 (1982), 1: Devastované priestory krajiny a možnosti ich revalorizácie Devastated Landscape Areas and Possibility of their Revitalization
16 (1982), 2: 30 rokov hygienickej služby v ČSSR ● 30 Years of Sanitation Services in CSSR
16 (1982), 3: 5. jún – Svetový deň životného prostredia ● June 5th – World Environment Day
16 (1982), 4: Vybrané sociálne skupiny ● Selected Social Groups
16 (1982), 5: Vidiecke osídlenie ● Rural Settlements
16 (1982), 6: K 30. výročiu založenia ČSAV a SAV ● The 30th Anniversary of Czechoslovak Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences
15 (1981), 1: Výchova k ochrane a tvorbe životného prostredia Environmental Education
15 (1981), 2: Výrobné rezorty ● Production Sectors
15 (1981), 3: Pracovné prostredie ● Work Environment
15 (1981), 4: Synantropizácia ● Synanthropization
15 (1981), 5: Technické diela a krajina ● Technical Structures and Landscape
15 (1981), 6: Zver, ryby, včely ● Animals, Fish, Bees
14 (1980), 1: Priestor našich sídel Residential Areas
14 (1980), 2: Krajinné syntézy ● Landscape Synthesis
14 (1980), 3: V Bratislave ● In the City of Bratislava
14 (1980), 4: Vodné nádrže a životné prostredie ● Water Reservoirs and Environment
14 (1980), 5: Kultúrne pamiatky ● Cultural Heritage
14 (1980), 6: 10 rokov Rady pre životné prostredie a inštitucionalizácia ● 10 Years of Environment Council and Institutionalization
13 (1979), 1: Košice Košice Town
13 (1979), 2: Priemysel, energetika, prírodné zdroje ● Industry, Energetics and Nature Resources
13 (1979), 3: Interiér ● Interior
13 (1979), 4: Odpady ● Wastes
13 (1979), 5: Oblasti a životné prostredie ● Regions and the Environment
13 (1979), 6: Dieťa ● Child
12 (1978), 1: Právna úprava Legislation
12 (1978), 2: Voľný čas ● Free Time
12 (1978), 3: 25 rokov SAV ● 25 Years of Slovak Academy of Sciences
12 (1978), 4: Dunaj ● Danube River
12 (1978), 5: Zodpovednosť občana za životné prostredie ● Citizen's Responsibility for the Environment
12 (1978), 6: Národné parky ● National Parks
11 (1977), 1: Brno Brno Town
11 (1977), 2: Vidiek a rekreácia ● Countryside and Recreation
11 (1977), 3: Geografia ● Geography
11 (1977), 4: Životná úroveň ● Standard of Living
11 (1977), 5: Ekologické aspekty životného prostredia● Ecological Aspects of Environment
11 (1977), 6: Design ● Design
10 (1976), 1: 10 rokov 10 Years
10 (1976), 2: Ekonomické vedy ● Economic Sciences
10 (1976), 3: Svet ● World
10 (1976), 4: Bioinžinierstvo ● Bioengineering
10 (1976), 5: Nížiny ● Lowlands
10 (1976), 6: Psychohygiena ● Mental Hygiene
9 (1975), 1: Praha Prague Town
9 (1975), 2: Vegetácia a fauna ● Vegetation and Fauna
9 (1975), 3: Poľnohospodárstvo ● Agriculture
9 (1975), 4: Populácia – genetika ● Population – Genetics
9 (1975), 5: Stres ● Stress
9 (1975), 6: Teória ● Theory
8 (1974), 1: Bratislava Bratislava Town
8 (1974), 2: Ochrana prírody ● Nature Protection
8 (1974), 3: Radiácia ● Radiation
8 (1974), 4: Tradícia ● Tradition
8 (1974), 5: V zníženine Mosteckej panvy ● In the Depression of the Most Basin
8 (1974), 6: Stredná generácia ● Middle Generation
7 (1973), 1: Prírodné prostredie Zeme Earth's Natural Environment
7 (1973), 2: Teplo ● Heat
7 (1973), 3: Ostrava ● Ostrava Town
7 (1973), 4: Urbanizácia ● Urbanization
7 (1973), 5: Riadenie ● Management
7 (1973), 6: Prognózy ● Prognosis
6 (1972), 1: Pracovné prostredie Work Environment
6 (1972), 2: Revue Životné prostredie ● Životné prostredie Revue
6 (1972), 3: Zákony a normy ● Laws and Standards
6 (1972), 4: Pôda ● Soil
6 (1972), 5: Sociálne vedy ● Social Sciences
6 (1972), 6: Výučba ● Teaching
5 (1971), 1: Dieťa Child
5 (1971), 2: Ekológia krajiny ● Landscape Ecology
5 (1971), 3: Priestor ● Space
5 (1971), 4: Chémia ● Chemistry
5 (1971), 5: Znečistené ovzdušie ● Polluted Air
5 (1971), 6: Výskum ● Research
4 (1970), 1: Zeleň Greenery
4 (1970), 2: Kultúra ● Culture
4 (1970), 3: Drevo ● Timber
4 (1970), 4: Urbanizácia a občan ● Urbanization and Citizen
4 (1970), 5: Systém ● System
4 (1970), 6: Klíma ● Climate
3 (1969), 1: Estetično a umenie Aesthetic and Art
3 (1969), 2: Mládež ● Youth
3 (1969), 3: Dedina ● Village
3 (1969), 4: Hluk ● Noise
3 (1969), 5: Doprava ● Traffic
3 (1969), 6: Životný štýl ● Lifestyle
2 (1968), 1: Pamiatky Monuments
2 (1968), 2: Rekreácia ● Recreation
2 (1968), 3: Mesto ● Town
2 (1968), 4: Starí ľudia ● Old People
2 (1968), 5: Voda ● Water
2 (1968), 6: Geobiosféra ● Geobiosphere
1 (1967), 1: Problémy tvorby a ochrany životného prostredia Creation and Environment Protection Issues
1 (1967), 2: Krajina ● Landscape
1 (1967), 3: Bývanie● Living
1 (1967), 4: Svetlo ● Light
1 (1967), 5: Zdravie ● Health
1 (1967), 6: Človek – spoločnosť – prostredie ● Man – Society – Environment

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort