You are here

Publikačná etika časopisu Ekologické štúdie

(na základe odporúčania vydavateľstva Elsevier a organizácie COPE – Committee on Publication Ethics)

Časopis Ekologické štúdie chce zabezpečiť etické a kvalitné publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a práce. Očakáva preto súhlas so štandardmi etického správania od všetkých zainteresovaných: autorov, vydavateľa, recenzentov aj redaktorov.

 Autori: Autori odovzdajú na publikovanie originálne výstupy svojej vedeckej práce, v ktorých zabezpečia podrobný a čo najobjektívnejší opis metód, techník a výsledkov výskumu tak, aby ich výskum bolo možné zopakovať. Zároveň zabezpečia, aby použili výsledky vlastnej vedeckej činnosti, prípadne, ak použijú diela iných autorov, aby tieto náležite citovali. Podvodné alebo vedome nepresné výroky a plagiátorstvo predstavujú neetické správanie a sú neprijateľné. Podanie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu súčasne predstavuje neetické správanie a jeho publikovanie je neprijateľné. Zodpovedný autor by mal zabezpečiť úplný súhlas všetkých spoluautorov pri schvaľovaní konečnej verzie príspevku a jej publikovaní.

Redakcia: Redaktori budú hodnotiť rukopisy výhradne na základe ich akademických výsledkov. Redaktori nesmú používať nepublikované informácie vo vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Redaktori prijmú primerané opatrenia ako odozvu na prípadné sťažnosti, týkajúce sa neetického správania v predložených alebo publikovaných článkoch.

Recenzenti: Akékoľvek rukopisy prijaté na hodnotenie musia byť považované za dôverné. Informácie alebo poznatky získané prostredníctvom hodnotenia musia byť považované za dôverné a nesmú sa používať na osobný prospech. Recenzia má byť urobená objektívne, pripomienky majú byť formulované a vyargumentované jasne, aby ich autori mohli použiť na zlepšenie svojho článku. Ak recenzent vie o svojej odbornej nespôsobilosti alebo o konflikte záujmov pri posudzovaní článku, oznámi to redaktorovi a odmietne hodnotenie vykonať.

 

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

(Based on Elsevier recommendations and COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors)

Journal Ekologické štúdie is committed to ensuring ethics in publication and quality of articles. Conformance to standards of ethical behaviour is therefore expected of all parties involved: Authors, Editors, Reviewers, and the Publisher.

Authors: The authors transmitted to publish original scientific work of its outputs, which provide a detailed and as objective as possible description of the methods, techniques and results of research. While ensuring that use the results of their own scientific work, or if the works of other authors are used, this has been appropriately acknowledged. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute plagiarism and unethical behaviour and are unacceptable. Submission of the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical behaviour and its publishing is unacceptable. Responsible author should ensure full consent of all co-authors in approving the final version of the paper and its publication.

Editors: Editors should evaluate manuscripts exclusively on the basis of their academic merit. An editor must not use unpublished information in the editor's own research without the express written consent of the author. Editors should take reasonable responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Reviewers: Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviews should be conducted objectively, and observations should be formulated clearly with supporting arguments, so that authors can use them for improving the paper. Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort